Reha Medica Szczecinek

NFZ

Jesteśmy tu dla Ciebie 

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku realizuje wysokospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

DO REHABILITACJI DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W O ŚRODKU W SZCZEGÓLNOŚCI KIEROWANE SĄ OSOBY: 

 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np.przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu;
 • z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN)
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej;
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym;
 • z wadami rozwojowymi wielu układów;

PROGRAM REHABILITACJI OBEJMUJE :

 • prowadzenie indywidualnych form usprawniania, terapii i stymulacji rozwoju dziecka metodami  neurofizjologicznymi
 • fizykoterapię;
 • hydroterapię;
 • masaż
 • terapię zajęciową;
 • terapię logopedyczną;
 • terapię psychologiczna;
 • edukację rodziny, profilaktykę;
 • integrację sensoryczną

SKIEROWANIE WYSTAWIA : 

 • lekarz z oddziału lub poradni: neonatologii, rehabilitacji, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, reumatologii, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej
 • lekarz PO

REHABILITACJA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM

Przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA  (w tym dla określonych grup pacjentów, w szczególności po leczeniu raka piersi, ze stwardnieniem rozsianym, dysfunkcją ręki, z obrzękiem limfatycznym o różnej etiologii i umiejscowieniu)

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi od 15 do 30 dni zabiegowych, średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ.
Czas trwania rehabilitacji pacjentów z obrzękiem limfatycznym wynosi do 40 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.
Skierowanie wystawia:

 • lekarz oddziału: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego pediatrii, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, ginekologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej
 • lekarz poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, poradni wad postawy, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych

ZASADY PRZYJĘĆ

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00.

Pacjent dokonuje rejestracji osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Warunkiem zarejestrowania się jest posiadanie oryginału skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz podanie danych osobowych pacjenta, tj. Imię  i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub e-mail.

Pacjenci, zobligowani są dostarczyć oryginał skierowania do 14 dni od daty zarejestrowania w celu wprowadzenia do systemu pacjentów oczekujących na świadczenia.

Osoba dokonująca rejestracji podaje termin i godzinę zabiegów.

Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych. Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

SKIEROWANIE NA CYKL ZABIEGÓW POWINNO ZAWIERAĆ ELEMENTY : 

 • pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL a w przypadku braku numeru PESEL numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 • rozpoznanie w języku polskim
 • kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD – 10.
 • opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację.
 • choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo – oddechowego lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji.
 • zalecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu.
 • pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.
 • świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia

Centrum Rehabilitacyjno Medyczne Reha Medica w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadzi rehabilitację w warunkach domowych dla pacjentów , którzy nie mogą uczestniczyć I skorzystać z rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych ,

ŚWIADCZENIA UDZIELANE SĄ PACJENTOM Z ZABURZENIAMI FUNKCJI MOTORYCZNYCH SPOWODOWANYMI : Świadczenia udzielane są pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień skali oceny stopnia niepełnosprawności zwanej skalą Rankina; warunku tego nie stosuje się wobec osób do ukończenia 18. roku życia)
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania tego uszkodzenia
 • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji
 • złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji
 • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym, nie więcej niż pięć zabiegów dziennie.
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ. Rehabilitacja w warunkach domowych nie może być łączona ze świadczeniami hospicjum domowego.

SKIEROWANIE NA ZABIEGI W WARUNKACH DOMOWYCH WYSTAWIA : 

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a także inni lekarze ubezpieczenia zdrowotnego:
 • lekarze specjaliści: rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, chirurgii lub chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, reumatologii, neurologii, neurochirurgii;
 • lekarze ze specjalizacją I stopnia i lekarze w trakcie specjalizacji w dziedzinach j.w

Rehabilitacja domowa w ramach NFZ

By szybko wrócić do formy 

Poradnie specialistyczne

PROFILAKTYKA

 • działania profilaktyczne umożliwiające kształtowanie się podstaw, warunków, czynników i funkcji związanych z rozwojem mowy,
 • badanie i ocena odruchowych reakcji oralnych oraz funkcji  w przebiegu karmienia u niemowląt

KONSULTACJE I PORADY

DIAGNOZA I TERAPIA

 • opóźnionego rozwoju mowy,
 • zaburzeń mowy,
 • wad wymowy ( dyslalia) ,
 • niepłynności mowy oraz jąkania,
 • zaburzeń mowy u dzieci ( ze spectrum autyzmu, z porażeniem mózgowym, z upośledzeniem umysłowym, z alalią, niedokształceniem mowy o typie afazji, z afazją dziecięcą itp.),
 • dysleksji,
 • afazji i dyzartrii ( zaburzenia mowy powstałe na skutek udarów, urazów oraz guzów mózgu )

 

DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA

• pełna ocena sprawności poznawczej (m.in. uwagi, funkcji mneftycznych, językowych, wykonawczych, wzrokowo-przestrzennych) pacjentów po przebytych udarach mózgu, urazach mózgowych, zabiegach neurochirurgicznych
• diagnoza różnicowa otępienia

TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA

• przeznaczona dla pacjentów z różnego rodzaju deficytami poznawczo-emocjonalnymi powstałymi w następstwie przebytych udarów mózgu, urazów mózgowych, zabiegach neurochirurgicznych oraz w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych

Treść Elementu